Novo: okna “modern line”.
March 3, 2016
OSVOJITE VAŠO SANJSKO e4 HIŠO
April 6, 2016
Prikaži vse novice

Javni razpis Eko sklada za nepovratne finančne vzpodbude 37SUB-OB16.

Aktualni razpisi za nepovratne finančne spodbude so objavljeni na https://www.ekosklad.si/razpisi

 

Povzetek postopka oddaje vloge za nepovratna sredstva Eko sklada (37SUB-OB16) (zamenjava stavbnega pohištva- namen E)

Do subvencije so upravičene fizične osebe, ki so lastniki nepremičnin, ožji družinski člani oziroma najemniki stanovanj, ki izvajajo zamenjavo stavbnega pohištva na objektih, katerih gradbeno dovoljenje je bilo izdano pred 1.1.2003.
Ob zamenjavi je potrebno vgraditi lesena okna (ali alu-les okna) s toplotno prehodnostjo Uw 
?1,1 W/m2K, s troslojno zasteklitvijo ter toplim distančnikom. Vgradnja oken mora biti izvedena po smernicah RAL montaže.

Višina nepovratne finančne spodbude znaša največ 20% priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 100€/m2, za največ 30m2 okenskih površin.
Vlogo s prilogami je potrebno oddati pred izvedbo del
, v nasprotnem primeru vlagatelj ni upravičen do subvencije.

Pred pričetkom del (pred zamenjavo oken) je potrebno na Eko sklad poslati:
– Izpolnjeno vlogo 37SUB-OB16 (namen E), ki jo najdete na spletni strani Eko skladawww.ekosklad.si oz. Glej prilogo 1.
– Originalen, veljaven predračun, ki mora biti ožigosan in podpisan s strani Inlesa. Na predračunu mora biti navedeno število oken, dimenzije ter tipi oken in način vgradnje (RAL montaža).
– Slike oken, ki bodo v naložbi zamenjana (na slikah morajo biti označena okna v skladu s postavkami na predračunu). Na eni sliki mora biti vidna hišna številka.
– Kopija gradbenega dovoljenja. Če je hiša zgrajena pred letom 1967 oz. gradbenega dovoljenja nimate, priložite kopijo potrdila, da ima stavba uporabno dovoljenje, ki ga pridobite na območni Upravni enoti.
– Kulturno varstveno soglasje v kolikor je objekt pod spomeniškim varstvom.

Po zaključku naložbe je potrebno na Eko sklad poslati:
– Originalni račun (ožigosan in podpisan)

– Slike zamenjanih oken 
(na slikah morajo biti označena okna v skladu s postavkami na predračunu)
– Slike ustrezno pripravljenih okenskih odprtin (ustrezna obdelava špalet pred vgradnjo oken).
– Slike posnete med vgradnjo stavbnega pohištva
 tako, da je razvidna montaža po smernicah RAL (vsi trije sloji).
– Potrdila o plačilu celotnega računa

– Izjavo o zaključku naložbe