EKO sklad

Javni razpis Eko sklada za nepovratne finančne vzpodbude 74SUB-OB19.

Aktualni razpisi za nepovratne finančne spodbude so objavljeni na spletni strani https://www.ekosklad.si/razpisi


Povzetek postopka oddaje vloge za nepovratna sredstva Eko sklada (74SUB-OB19).
(F- vgradnja energijsko učinkovitih lesenih oken v starejši stanovanjski stavbi)

Pogoji za pridobitev

Do subvencije so upravičene fizične osebe, ki so lastniki nepremičnin, ožji družinski člani oziroma najemniki stanovanj, ki izvajajo zamenjavo stavbnega pohištva na objektih, katerih gradbeno dovoljenje je bilo izdano pred 1.7.2010, oz. za stanovanjske stavbe zgrajene pred 1.7.2010 in legalizirane pred oddajo vloge na javni poziv.

Ob zamenjavi je potrebno vgraditi lesena okna (ali alu-les okna) s toplotno prehodnostjo UW ≤ 1,1 W/m2K, vgrajeno trojno zasteklitvijo in z energijsko učinkovitim distančnikom s ψ ≤ 0,060 W/m2K. Lastnosti novih lesenih oken morajo biti določene po standardu SIST EN 14351-1:2006+A2:2016. Vgradnja oken mora biti izvedena po smernicah RAL montaže.

Višina spodbude in priznani stroški

Višina nepovratne finančne spodbude znaša največ 20% priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 150 €/ na m2 zamenjanih oken.

Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne finančne spodbude je pravočasno oddana in popolna vloga.

Vloga je pravočasna, če je oddana v času trajanja tega javnega poziva.
Vloga je popolna, ko vlagatelj predloži v celoti izpolnjen obrazec Vloga 74SUB-OB19 in obvezne priloge:


  • Vloga 74SUB-OB19 (namen F), ki jo najdete na spletni strani Eko sklada oz. na spodaj ali na povezavi: https://www.ekosklad.si/fizicne osebe/nameni/prikazi/actionID=105 "Vloga“
  • Originalni račun s popisom izvedenih del (ožigosan in podpisan)
  • Dokazilo o plačilu celotnega računa.
  • Fotografije ustrezno pripravljenih okenskih odprtin (ustrezna obdelava špalet pred vgradnjo oken).
  • Fotografije posnete med vgradnjo stavbnega pohištva tako, da je razvidna montaža po smernicah RAL (vsi trije sloji).
  • Fotografije vseh zamenjanih oken, tako da so vsa v celoti vidna, s pripisom postavk, navedenih na računu.
  • Izjava o lastnostih oken, skladna z Uredbo (EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih proizvodov ali po ZGPro-1.

Javni poziv
Vloga