Uradne objave

2 1

Seja upravnega odbora

Upravni odbor družbe INLES,d.d., se je dne 29.4.2015 sestal na svoji 7. redni seji

INI-355/15 

Seja upravnega odbora

 

Upravni odbor družbe INLES,d.d., se je dne 29.4.2015 sestal na svoji 7. redni seji in sprejel naslednje sklepe:

 1. Potrdi se zapisnik 6. redne seje upravnega odbora.

 2. Potrdi se poročilo o delu upravnega odbora za leto 2014.

 3. V skladu s 294. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) se predlaga, da skupščina podeli upravnemu odboru in izvršnim direktorjem razrešnico za poslovno leto 2014.

 4. Skupščini INLES d.d. se predlaga, da se za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2015 izbere pooblaščeno revizijsko družbo AGC CONSULTATIO d.o.o., Ulica Jana Husa 1a, Ljubljana.

 5. Upravni odbor soglaša s predlaganim terminom sklica in dnevnim redom 19. redne Skupščine družbe, ki bo 3.6.2015 ob 10.00 uri.

 6. Upravni odbor potrjuje konsolidirano letno poročilo Skupine Inles za leto 2014.

 7. Upravni odbor je seznanjen s podatki o tekočem poslovanju za obdobje jan.-april 2015 

To sporočilo bo objavljeno na uradni spletni strani družbe Inles d.d. še najmanj pet let od dneva objave.

Upravni odbor
Datum: 29.04.2015

Objava sklica skupščine delničarjev

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d. Ljubljana in veljavne zakonodaje upravni odbor družbe sklicuje 19. redno sejo skupščine delničarjev družbe, ki bo v sredo, 3.6.2015 ob 10.00 uri v sejni sobi družbe v Ribnici, Kolodvorska 22.

GM-42/15

 Objava sklica skupščine delničarjev

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d. Ljubljana in veljavne zakonodaje upravni odbor družbe sklicuje 19. redno sejo skupščine delničarjev družbe,


ki bo v sredo, 3.6.2015 ob 10.00 uri v sejni sobi družbe v Ribnici, Kolodvorska 22.

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, Letnim poročilom in Poročilom upravnega odbora je delničarjem na vpogled na sedežu družbe Inles d.d., Kolodvorska 22, Ribnica, v tajništvu, vsak delovni dan od 9. do 12. ure, od dneva objave sklica do vključno dneva zasedanja skupščine.

Delničarjem je gradivo ter vzorec prijave udeležbe ter pooblastila dostopno na sedežu družbe Inles.d.d, Kolodvorska 22, Ribnica, v tajništvu, na spletnih straneh družbe www.inles.si, pa tudi v elektronskem sistemu obveščanja Ljubljanske borze, d.d., SEOnet. Podatki iz tretjega odstavka 296. člena ZGD-1 so delničarjem na voljo na spletni strani družbe.

Dnevni red skupščine s predlogi sklepov  je v priloženem besedilu.

Na dan sklica skupščine ima družba 712.410 navadnih kosovnih imenskih delnic. Skladno z zakonom daje vsaka navadna delnica njenemu imetniku en glas. Na dan sklica skupščine ima družba 71.241 lastnih delnic, ki nimajo glasovalne pravice.

Izčrpne informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298. člena, prvega odstavka 300. čl., 301. in 305. člena ZGD-1C so dostopne na spletni strani družbe.

Sklic skupščine delničarjev družbe je objavljen tudi v elektronskem sistemu obveščanja AJPES in  na spletni strani družbe www.inles.si od datuma objave tega obvestila dalje, do zakonsko predpisanega roka petih let.

 

Upravni odbor
Datum: 29.04.2015

Letno poročilo Skupine Inles 2014

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze d.d. Ljubljana in veljavne zakonodaje družba INLES d.d. objavlja naslednje sporočilo: Letno poročilo Skupine INLES za leto 2014 bo objavljeno in dostopno na uradni spletni strani družbe

AR-74/15 

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze d.d. Ljubljana in veljavne zakonodaje družba INLES d.d. objavlja naslednje sporočilo:

Letno poročilo Skupine INLES za leto 2014 bo objavljeno in dostopno na uradni spletni strani družbe ( www.inles.si) še najmanj pet let od dneva objave.

Upravni odbor je potrdil Letno poročilo Skupine INLES za leto 2014 na 7. redni seji dne 29.04.2015.

 

Upravni odbor
Datum: 29.04.2015

Seja upravnega odbora

Upravni odbor družbe INLES d.d., se je dne 30.3.2015 sestal na 6. redni seji

Upravni odbor družbe INLES d.d., se je dne 30.3.2015 sestal na 6. redni seji in sprejel naslednje sklepe:

 1. Potrdi se zapisnik 5. redne seje upravnega odbora.
 2. Potrdi se poslovni načrt družbe Inles d.d. za leto 2015.
 3. Upravni odbor je seznanjen z ustno informacijo o tekočem poslovanju 2015.
 4. Upravni odbor potrjuje letno poročilo družbe Inles d.d. za leto 2014.
 5. V računovodskih izkazih za leto 2014 je čisti dobiček poslovnega leta izkazan v višini 73.971,84 EUR. Del čistega dobička v višini 36.985,92 EUR se uporabi za oblikovanje drugih rezerv iz dobička, razlika v znesku 36.985,92 EUR ostane neuporabljen del čistega dobička poslovnega leta, o katerem bo odločala skupščina družbe.

To obvestilo bo objavljeno tudi na spletni strani družbe še najmanj pet let od dneva objave.

Upravni odbor
Datum: 01.04.2015

Letno poročilo družbe Inles d.d. za leto 2014

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Inles d.d. Ribnica objavlja naslednje sporočilo: Letno poročilo družbe Inles d.d. za poslovno leto 2014 bo objavljeno in dostopno na uradni spletni strani družbe ( www.inles.si) še najmanj pet let od dneva objave. Upravni odbor je potrdil letno poročilo družbe Inles d.d. za leto 2014 dne 30.3.2015.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Inles d.d. Ribnica objavlja naslednje sporočilo:

Letno poročilo družbe Inles d.d. za poslovno leto 2014 bo objavljeno in dostopno na uradni spletni strani družbe ( www.inles.si) še najmanj pet let od dneva objave.

Upravni odbor je potrdil letno poročilo družbe Inles d.d. za leto 2014 dne 30.3.2015.

Sestavni del letnega poročila je tudi izjava o spoštovanju Kodeksa upravljanja javnih delniških družb, ki jo objavljamo v sklopu Letnega poročila družbe Inles d.d.

 

Upravni odbor
Datum: 31.03.2015
Pripeti dokumenti:  Letno poročilo 2014

Polletno poročilo

SAR-65/14

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in 112. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov, družba Inles d.d., Kolodvorska 22, Ribnica, v priponki objavlja Polletno poročilo o poslovanju družbe Inles d.d.in skupine Inles, za obdobje januar - junij 2014.

Polletno poročilo bo objavljeno tudi na spletni strani družbe za dobo petih let, od datuma objave.
 
Upravni odbor
Datum: 29.08.2014
 
Pripeti dokumenti:  polletno poročilo

Obvestilo o sprejetih sklepih skupščine

GM-216/14

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje upravni odbor družbe objavlja sklepe 18.redne seje skupščine delničarjev družbe INLES d.d.,Kolodvorska 22, Ribnica, ki je bila v četrtek 28.08.2014  ob 10.00 uri v sejni sobi družbe Inles d.d. v Ribnici.

Sprejeti sklepi skupščine se nahajajo na povezavi: Sklepi 18. skupščine

Napovedane izpodbojne tožbe,
Izpodbojne tožbe niso bile napovedane.

Sporočilo bo objavljeno na uradni spletni strani družbe še najmanj pet let, od dneva objave.

 
Upravni odbor
Datum: 28.08.2014
  
2 1
546 SloTrendDelux

Najdite najbližje prodajno mesto

Država:
Regija:

Prodajna mesta

Izračun U-vrednosti oken

Preverite izračune toplotne prehodnosti vseh naših oken v kombinaciji z različnimi zasteklitvami. 

več