URADNE OBJAVEInles d.d. 
 
 
16.05.2014
Vmesno poročilo
IMS-32/14

Na podlagi 114.člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI,U.l.RS št.67/2007 s spremembami) upravni odbor družbe Inles d.d., Ribnica objavlja Vmesno poročilo poslovodstva o poslovanju družbe za obdobje od 01.01.2014 do dneva objave vmesnega poročila. Podatki in njihova pojasnila pa se nanašajo na obdobje od 01.01.2014 do 31.03.2014.


Informacije bodo objavljene na spletni strani družbe www.inles.si od 16.5.2014 dalje ter bodo dostopne na spletni strani družbe še najmanj pet let od dneva objave.

Upravni odbor
Datum: 16.05.2014
 
1.Vmesno poročilo poslovodstva
  
29.04.2014
Letno poročilo Skupine Inles za leto 2013
AR-65/14

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze d.d. Ljubljana in veljavne zakonodaje družba INLES d.d. objavlja naslednje sporočilo:

Letno poročilo Skupine INLES za leto 2013 bo ojavljeno in dostopno na uradni spletni strani družbe ( www.inles.si) še najmanj pet let od dneva objave.

Upravni odbor je potrdil Letno poročilo Skupine INLES za leto 2013 na korespodenčni seji dne 29.04.2014.
 
1.Letno poročilo Skupine Inles 2013
  
31.03.2014
Seja upravnega odbora
INI-261/14

Upravni odbor družbe Inles d.d. je na korespodenčni seji dne 31.3.2014 sprejel naslednja sklepa:

Upravni odbor potrjuje Letno poročilo družbe Inles d.d. za leto 2013.

V računovodskih izkazih za leto 2013 je čisti dobiček poslovnega leta izkazan v višini 173.388,82 EUR. Del čistega dobička v višini 86.694,41 EUR se uporabi za oblikovanje drugih rezerv iz dobička, razlika v znesku 86.694,41 EUR ostane neuporabljen del čistega dobička poslovnega leta, o katerem bo odločala skupščina družbe.To obvestilo bo objavljeno na spletni strani družbe Inles še pet let od dneva objave.
  
31.03.2014
Letno poročilo družbe Inles d.d. za leto 2013
AR-15/14

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Inles d.d. Ribnica objavlja naslednje sporočilo:

Letno poročilo družbe Inles d.d. za poslovno leto 2013 bo objavljeno in dostopno na uradni spletni strani družbe ( www.inles.si) še najmanj pet let od dneva objave.

Upravni odbor je potrdil letno poročilo družbe Inles d.d. za leto 2013 dne 31.3.2014.

Sestavni del letnega poročila je tudi izjava o spoštovanju Kodeksa upravljanja javnih delniških družb, ki jo objavljamo v sklopu Letnega poročila družbe Inles d.d.

Upravni odbor
Datum: 31.03.2014
 
1.Letno poročilo družbe Inles d.d za leto 2013
  
14.03.2014
Seja upravnega odbora-popravek

INI-196/14

Družba Inles d.d. vezano na že objavljen dokument-seja upravnega odbora , objavlja novo dopolnjeno obvestilo:

Upravni odbor družbe se je sestal dne 14.3.2014 na svoji 3. redni seji in sprejel naslednje sklepe:

1. Potrdi se zapisnik 2. redne seje.

2. Potrdi se poslovni načrt INLES d.d. za leto 2014.

3. Upravni odbor se je seznanil z izkazom poslovnega izida za leto 2013 za Inles d.d. in konsolidiranim izkazom skupine.

4. Upravni odbor se je seznanil z ustno informacijo o tekočem poslovanju v letu 2014.

5. UO podaje soglasje Predsedniku upravnega odbora za prenos kredita iz Probanke na novo banko ter soglasje za najem novega kredita, katerega vrednost se bo gibala nad višino 1 % osnovnega kapitala družbe do največ 500.000 EUR.

To obvestilo bo objavljeno na spletni strani družbe še najmanj pet let od dneva objave.

Upravni odbor
Datum: 14.03.2014
  
10.02.2014
Vmesno poročilo poslovodstva
IMS-13/14
Družba Inles d.d. , Kolodvorska 22, Ribnica je dne 31.1.2014 prejela odredbo ATVP opr. št. 06000-9/2013-8, iz katere izhaja, da družba ni objavila vmesnega poročila za obdobje od 1.7.2013 do 18.11..2013 tako kot to določa tretji odstavek 114. člena ZTFI.

Skladno z navedenim družba Inles d.d. ponovno objavlja vmesno poročilo poslovodstva za obdobje od 1.7.2013 do dneva objave vmesnega poročila dne 18.11..2013. Podatki in njihova pojasnila pa se nanašajo na obdobje od 1.7. do 30.9.2013.

Vmesno poročilo poslovodstva je v pripetem dokumentu in bo od 10.2.2014 dalje za obdobje pet let objavljeno tudi na spletni strani družbe www.inles.si.

Upravni odbor
Datum: 10.02.2014
 
1.Vmesno poročilo poslovodstva
  
31.01.2014
Obvestilo o spremembi pomembnih deležev
NIH-7/14

Obvestilo o spremembi pomembnih deležev

Družba Inles d.d., Kolodvorska 22, 1310 Ribnica, skladno z 124. in 137. členom ZTFI ( Ur.l.RS.štev. 67/2007, 63/2013) obvešča, da je dne 29.1.2014 s strani družbe Jelovica d.d., Kidričeva cesta 58, Škofja Loka, prejela obvestilo o spremembi pomembnih deležev.


To obvestilo bo objavljeno na spletni strani družbe še najmanj pet let od dneva objave.

Upravni odbor
Datum: 31.01.2014
 
1.Obvestilo o spremembi pomembnih deležev
  
20.12.2013
2. redna seja upravnega odbora INLES d.d. v letu 2013
INI-1234/13

Upravni odbor družbe INLES d.d., se je dne 19.12.2013 sestal na svoji 2. redni seji in sprejel sledeče sklepe:

1. Potrdi se zapisnik 1. redne seje UO z dne 26.09.2013;

2. Upravni odbor se je seznanil s Smernicami poslovnega načrta INLES d.d. za leto 2014 in jih potrdil kot ustrezno osnovo za izdelavo Poslovnega načrta INLES d.d. za leto 2014;

3. Upravni odbor je seznanjen s tekočimi poslovnimi izidi družbe.

Upravni odbor
Datum: 20.12.2013
  
18.11.2013
Vmesno poročilo poslovodstva
I-INI-1191/13

Na podlagi 114.člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI,U.l.RS št.67/2007 s spremembami) upravni odbor družbe Inles d.d., Ribnica objavlja Vmesno poročilo poslovodstva o poslovanju družbe za obdobje od 01.01.2013 do 30.09.2013.
Informacije se objavljajo skladno s 386. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov in bodo objavljene na spletni strani družbe od 18.11.2013 dalje ter bodo dostopne na spletni strani družbe še najmanj pet let.

upravni odbor

Datum: 18.11.2013
 
1.Vmesno poročilo poslovodstva
  
27.09.2013
1. redna seja upravnega odbora INLES d.d.
I-INI-1020/13

Upravni odbor družbe INLES d.d., se je dne 26.09.2013 sestal na svoji 1. redni seji in sprejel sklepe, razvidne v pripetem besedilu.

To obvestilo bo objavljeno tudi na spletni strani družbe še najmanj pet let od dneva objave.

upravni odbor
Datum: 27.09.2013
 
1.Sklepi upravnega odbora
2.Vmesno poročilo poslovodstva
  
30.08.2013
Polletno poročilo 2013
SAR-70/13
Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in 112. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov, družba Inles d.d., Kolodvorska 22, Ribnica, v priponki objavlja Polletno poročilo o poslovanju družbe Inles d.d.in skupine Inles, za obdobje januar - junij 2013

Polletno poročilo bo objavljeno tudi na spletni strani družbe za dobo petih let, od
 
1.Polletno poročilo 2013
  
26.08.2013
Obvestilo o sprejetih sklepih skupščine
GM-277/13

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje upravni odbor družbe objavlja sklepe 17.redne seje skupščine delničarjev družbe INLES d.d.,Kolodvorska 22, Ribnica, ki je bila v petek 23.08.2013 ob 10.00 uri v sejni sobi družbe Inles d.d. v Ribnici.

Sprejeti sklepi skupščine
Sprejeti sklepi skupščine se nahajajo v priponki.

Napovedane izpodbojne tožbe,
Izpodbojne tožbe niso bile napovedane.

Sporočilo bo objavljeno na uradni spletni strani družbe še najmanj pet let, od dneva objave.

Upravni odbor
Datum: 26.08.2013
 
1.Sprejeti sklepi 17.seje skupščine Inles d.d.
  
07.08.2013
Umik točke dnevnega reda in čistopis dnevnega reda 17. seje skupščine
Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba INLES d.d., Kolodvorska 22, 1310 Ribnica, objavlja naslednje sporočilo:
Upravni odbor družbe INLES d.d., Kolodvorska 22, Ribnica, z dnevnega reda 17.seje skupščine družbe INLES d.d.,Kolodvorska 22, Ribnica, ki bo dne 23.08.2013 ob 10.00 uri v sejni sobi družbe v Ribnici, Kolodvorska 22, umika 5. točko dnevnega reda " Umik delnic z organiziranega trga vrednostnih papirjev". Umik točke dnevnega reda bo objavljen tudi v sistemu elektronskega obveščanja AJPES. Obrazložitev in čistopis dnevnega reda sta v priponkah.
To obvestilo bo objavljeno na spletni strani družbe še najmanj pet let od dneva objave.

upravni odbor
Datum: 07.08.2013
 
1.Čistopis dnevnega reda 17. seje
2.Umik 5. točke
  
17.07.2013
19. redna seja upravnega odbora INLES d.d.
INI-735/13

Upravni odbor družbe INLES,d.d., se je dne 16.07.2013 sestal na svoji 19. redni seji in sprejel naslednje sklepe:

1. Potrdi se zapisnik 18. redne seje upravnega odbora in korespondenčne seje z dne 25.04.2013
2. Potrdi se poročilo o delu upravnega odbora za leto 2012
3. V skladu s 294. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) se predlaga, da skupščina podeli upravnemu odboru in izvršnim direktorjem razrešnico za poslovno leto 2012.
4. Skupščini INLES d.d. se predlaga, da se za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2013 izbere pooblaščeno revizijsko družbo AGC CONSULTIO d.o.o., Ulica Jana Husa 1a, Ljubljana.
5. Upravni odbor predlaga skupščini, da se za dobo 5 let z dnem 29.08.2013 za člane upravnega odbora predstavnike delničarjev izvoli:
mag. Andrej Mate
Dušan Urh
Tanja Andoljšek
Tina Troha
Miran Merhar
Igor Gasparič
V skladu z 274. členom ZGD-1 se za predstavitev posameznih kandidatov za člane upravnega odbora na skupščini pooblašča g. mag. Andrej Mate.

6. V skladu z določili 101. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov se skupščini predlaga, da se delnice izdajatelja INLES d.d., Kolodvorska ul. 22, 1310 Ribnica z oznako IHPG umaknejo iz trgovanja na organiziranem trgu vrednostnih papirjev (vstopna kotacija) Ljubljanske borze d.d. Ljubljana.

7. Upravni odbor soglaša s predlaganim terminom sklica in dnevnim redom 17. redne Skupščine družbe, ki bo 23.08.2013 ob 10.00 uri.

Upravni odbor

Datum: 17.07.2013
  
17.07.2013
Objava sklica skupščine delničarjev
GM-233/13

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d. Ljubljana in veljavne zakonodaje upravni odbor družbe sklicuje 17. redno sejo skupščine delničarjev družbe,

ki bo v petek 23.08.2013 ob 10.00 uri v sejni sobi družbe v Ribnici, Kolodvorska 22.
Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, Letnim poročilom in Poročilom upravnega odbora je delničarjem na vpogled na sedežu družbe Inles d.d., Kolodvorska 22, Ribnica, v tajništvu, vsak delovni dan od 9. do 12. ure, od dneva objave sklica do vključno dneva zasedanja skupščine.

Delničarjem je gradivo ter vzorec prijave udeležbe ter pooblastila dostopno na sedežu družbe Inles.d.d, Kolodvorska 22, Ribnica, v tajništvu, na spletnih straneh družbe www.inles.si, pa tudi v elektronskem sistemu obveščanja Ljubljanske borze, d.d., SEOnet. Podatki iz tretjega odstavka 296. člena ZGD-1 so delničarjem na voljo na spletni strani družbe.

Dnevni red skupščine s predlogi sklepov je v priloženem besedilu.

Na dan sklica skupščine ima družba 712.410 navadnih kosovnih imenskih delnic. Skladno z zakonom daje vsaka navadna delnica njenemu imetniku en glas. Na dan sklica skupščine ima družba 71.241 lastnih delnic, ki nimajo glasovalne pravice.

Izčrpne informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298. člena, prvega odstavka 300. čl., 301. in 305. člena ZGD-1C so dostopne na spletni strani družbe.

Sklic skupščine delničarjev družbe je objavljen tudi v elektronskem sistemu obveščanja AJPES in na spletni strani družbe www.inles.si od datuma objave tega obvestila dalje, do zakonsko predpisanega roka petih let.

upravni odbor

Datum: 17.07.2013
 
1.Sklic 17. seja skupscine
2.Vzorec prijave
3.Vzorec prijave in pooblastila
  
17.05.2013
Vmesno poročilo poslovodstva INLES, d.d., Ribnica
IMS-21/13

Na podlagi 114.člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI,U.l.RS,št.67/2007 s spremembami) upravni odbor družbe Inles d.d.,Ribnica objavlja Vmesno poročilo poslovodstva o poslovanju družbe za obdobje od 1.1.2013 do 31.3.2013.
Informacije se objavljajo skladno s 386. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov in bodo objavljene na spletni strani družbe od 17.05.2013 dalje ter bodo dostopne na spletni strani družbe še najmanj pet let.

upravni odbor
Datum: 17.05.2013
 
1.Vmesno poročilo poslovodstva Inles d.d.
  
09.05.2013
Letni dokument
I-AIU-34/13

Družba Inles d.d., Kolodvorska ulica 22, Ribnica, je za kraj svojih objav izbrala SEOnet, kjer so zbrane vse pretekle objave. Na podlagi določb Zakona o trgu finančnih instrumentov in Pravil Ljubljanske borze d.d., objavlja družba Letni dokument 2013, kjer so zbrane vse informacije, ki so bile skladno z veljavnimi predpisi s področja vrednostnih papirjev objavljene v zadnjih 12 mesecih. Vse objave so dosegljive na spletni strani SEOnet, www.seonet.ljse.si.

Družba v zadnjih 12 mesecih ni javno razkrivala informacij v drugih članicah Evropske unije ter v državah, ki niso države članice.

To obvestilo bo po njegovi objavi najmanj 5 let objavljeno na spletni strani družbe Inles d.d. ( www.inles.si).

Datum: 09.05.2013
 
1.Letni dokument
  
06.05.2013
Sklic na dokument: Letno poročilo Skupine INLES za leto 2012
AR-94/13

Ponovno objavljamo Letno poročilo Skupine INLES za leto 2012 zaradi zamika tabele "Konsolidiran izkaz gibanja kapitala Skupine INLES po MSRP" na strani 24 v objavi istega poročila dne 26.04.2013.

upravni odbor
Datum:6.5.2013

Pripeti dokumenti:

- Letno poročilo družbe INLES d.d. za leto 2012

  
29.03.2013
18. redna seja UPRAVNEGA ODBORA INLES
I-INI-330/13

INLES, d.d., Ribnica
Seja upravnega odbora
Upravni odbor družbe se je sestal dne 28.03.2013 na svoji 18. redni seji in sprejel naslednje sklepe
1. Potrdi se zapisnik 17.redne seje
2. Potrdi se Poslovni načrt INLES d.d. za leto 2013
3.Upravni odbor se je seznanil z revidiranimi rezultati poslovanja INLES d.d. za leto 2012 in jih potrjuje
4. V računovodskih izkazih za leto 2012 je čisti dobiček poslovnega leta izkazan v višini 51.330,78 EUR.
Del čistega dobička v višini 25.665,39 EUR se uporabi za oblikovanje drugih rezerv iz dobička, razlika v znesku 25.665,39 EUR ostane neuporabljen del čistega dobička poslovnega leta, o katerem bo odločala skupščina družbe

To obvestilo bo objavljeno na spletni strani družbe še najmanj pet let od dneva objave.
upravni odbor
Datum: 29.03.2013

  
29.03.2013
Letno poročilo družbe INLES d.d. za poslovno leto 2012
I-AR-23/13

INLES, d.d., Ribnica
Letno poročilo družbe INLES d.d. za poslovno leto 2012

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. Ljubljana in veljavne zakonodaje družba INLES d.d. Ribnica objavlja naslednje sporočilo:
Letno poročilo družbe INLES d.d. za poslovno leto 2012 bo objavljeno in dostopno na uradni spletni strani družbe (www.inles.si) še najmanj pet let od dneva objave.
Upravni odbor je potrdil letno poročilo družbe INLES d.d. za leto 2012 dne 28.03.2013.
Sestavni del letnega poročila je tudi izjava o spoštovanju Kodeksa upravljanja javnih delniških družb, ki jo objavljamo v sklopu Letnega poročila družbe INLES d.d.

upravni odbor
Datum: 29.03.2013

Pripeti dokumenti:

- Letno poročilo družbe INLES d.d. za leto 2012

  
21.12.2012
17 redna seja upravnega odbora družbe Inles d.d.
I-INI-1415/12

Upravni odbor družbe Inles d.d. je na 17. redni seji dne 20.12.2012 sprejel naslednje sklepe:

1. Potrdi se zapisnik 16.redne seje UO in korenspodenčne seje UO z dne 30.07.2012.
2. Upravni odbor se je seznanil s Smernicami poslovnega načrta INLES d.d. za leto 2013 in jih potrdil kot ustrezno osnovo za izdelavo Poslovnega načrta INLES d.d. za leto 2013
3. Upravni odbor je seznanjen s tekočim poslovanjem družbe v enajstih mesecih leta 2012


upravni odbor
Datum: 21.12.2012
  
16.11.2012
Vmesno poročilo poslovodstva
IMS-48/12

Na podlagi 114.člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI,U.l.RS,št.67/2007 s spremembami) upravni odbor družbe Inles d.d.,Ribnica objavlja Vmesno poročilo poslovodstva o poslovanju družbe za obdobje od 1.1.2012 do 30.9.2012.
Informacije se objavljajo skladno s 386. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov in bodo objavljene na spletni strani družbe od 16.11.2012 dalje ter bodo dostopne na spletni strani družbe še najmanj pet let.
Upravni odbor
Datum: 16.11.2012
 
1.Vmesno poročilo poslovodstva Inles d.d.
  
03.09.2012
Polletno poročilo 2012
SAR-71/12

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in 112. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov, družba Inles d.d., Kolodvorska 22, Ribnica, v priponki objavlja Polletno poročilo o poslovanju družbe Inles d.d.in skupine Inles, za obdobje januar -junij 2012.


Upravni odbor
Datum: 31.08.2012
 
1.INLES - Polletno poročilo 2012
  
01.08.2012
Seja upravnega odbora
INI-807/12

Upravni odbor družbe Inles d.d. je na korespondenčni seji dne 31.7.2012 sprejel

SKLEP:

1. Upravni odbor je seznanjen, da bo banka LHB prenehala delovati kot samostojna pravna oseba.
2. Upravni odbor soglaša, da bo družba Inles d.d. za poplačilo kreditnih obveznosti do LHB in obveznosti iz naslova diskontne linije, sklenila kreditno pogodbo z banko BKS Celovec.

To obvestilo bo objavljeno tudi na spletni strani družbe še najmanj pet let od dneva objave.


Upravni odbor
Datum: 01.08.2012
  
18.06.2012
Obvestilo o sprejetih sklepih 16. redne skupščine Inles d.d.
GM-173/12

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje upravni odbor družbe objavlja sklepe 16. redne seje skupščine delničarjev družbe Inles d.d., Kolodvorska 22, Ribnica, ki je bila v petek, 15.6.2012 ob 10.00 uri v sejni sobi družbe Inles d.d.


Sprejeti sklepi skupščine

Sprejeti sklepi skupščine se nahajajo v priponki.

Napovedane izpodbojne tožbe.

Izpodbojne tožbe niso bile napovedane.

Sporočilo bo objavljeno na uradni spletni strani družbe še najman pet let, od dneva objave.

Upravni odbor

Datum: 18.06.2012

Pripeti dokumenti: Sprejeti sklepi 16. seje skupščine Inles d.d.
 
1.Sprejeti sklepi 16. seje skupščine Inles d.d.
  
18.05.2012
Vmesno poročilo poslovodstva
IMS-22/12

Na podlagi 114.člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI,U.l.RS,št.67/2007 s spremembami) upravni odbor družbe Inles d.d.,Ribnica objavlja Vmesno poročilo poslovodstva o poslovanju družbe za obdobje od 1.1.2012 do 31.3.2012.
Informacije se objavljajo skladno s 386. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov in bodo objavljene na spletni strani družbe od 17.05.2012 dalje ter bodo dostopne na spletni strani družbe še najmanj pet let.

Upravni odbor

Datum: 18.05.2012

 
1.Vmesno poročilo poslovodstva
  
11.05.2012
Letni dokument
AIU-63/12

Družba Inles d.d., Kolodvorska ulica 22, Ribnica, je za kraj svojih objav izbrala SEOnet, kjer so zbrane vse pretekle objave. Na podlagi določb Zakona o trgu finančnih instrumentov in Pravil Ljubljanske borze, objavlja družba Letni dokument 2012, kjer so zbrane vse informacije, ki so bile skladno z veljavnimi predpisi s področja vrednostnih papirjev objavljene v zadnjih 12 mesecih. Vse objave so dosegljive na spletni strani SEOnet, www.seonet.ljse.si.

Družba v zadnjih 12 mesecih ni javno razkrivala informacij v drugih članicah Evropske unije ter v državah, ki niso države članice.

To obvestilo bo po njegovi objavi najmanj 5 let objavljeno na spletni strani družbe Inles d.d. ( www.inles.si).
Upravni odbor
Datum: 11.05.2012
 
1.Letni dokument 2012
  
11.05.2012
Objava sklica skupščine delničarjev
GM-83/12

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje upravni odbor družbe sklicuje 16. redno sejo skupščine delničarjev družbe,

ki bo v petek dne 15.6.2012 ob 10.00 uri v sejni sobi družbe v Ribnici, Kolodvorska 22.

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, Letnim poročilom in Poročilom upravnega odbora je delničarjem na vpogled na sedežu družbe Inles d.d., Kolodvorska 22, Ribnica, v tajništvu, vsak delovni dan od 9. do 12. ure, od dneva objave sklica do vključno dneva zasedanja skupščine.

Delničarjem je gradivo ter vzorec prijave udeležbe ter pooblastila dostopno na sedežu družbe Inles.d.d, Kolodvorska 22, Ribnica, v tajništvu, na spletnih straneh družbe www.inles.si, pa tudi v elektronskem sistemu obveščanja Ljubljanske borze, d.d., SEOnet. Podatki iz tretjega odstavka 296. člena ZGD-1 so delničarjem na voljo na spletni strani družbe.

Dnevni red skupščine s predlogi sklepov je v priloženem besedilu.

Na dan sklica skupščine ima družba 712.410 navadnih kosovnih imenskih delnic. Skladno z zakonom daje vsaka navadna delnica njenemu imetniku en glas. Na dan sklica skupščine ima družba 71.241 lastnih delnic, ki nimajo glasovalne pravice.

Izčrpne informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298. člena, prvega odstavka 300. čl., 301. in 305. člena ZGD-1C so dostopne na spletni strani družbe.

Sklic skupščine delničarjev družbe je objavljen tudi v Uradnem listu RS, štev. 34/2012 in na spletni strani družbe www.inles.si od datuma objave tega obvestila dalje, do zakonsko predpisanega roka petih let.

Upravni odbor

Datum: 11.05.2012
 
1.dnevni red 16. seje
2.vzorec prijave in pooblastila
3.vzorec prijave
  
07.05.2012
16. redna seja upravnega odbora
INI-478/12

Upravni odbor družbe INLES, d.d., se je dne 26.4.2012 sestal na svoji 16. redni seji in sprejel naslednje sklepe:

1. Potrdi se zapisnik 15. redne seje upravnega odbora.

2.1. Upravni odbor INLES d.d. potrjuje Letno poročilo INLES d.d. za leto 2011 in Skupine Inles za leto 2011 in s tem ugotavlja, da je letno poročilo sprejeto.

2.2. Upravni odbor potrjuje poročilo o delu upravnega odbora za leto 2011.

2.3. Skupščini družbe se posreduje v sprejem naslednji sklep:
- Bilančni dobiček družbe za poslovno leto 2011 znaša 112.520,83 EUR in ostane nerazporejen.
- V skladu z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah ( ZGD-1) skupščina podeljuje upravnemu odboru in izvršnim direktorjem razrešnico za poslovno leto 2011.

3. Skupščini INLES d.d. se predlaga, da se za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2012 izbere pooblaščeno revizijsko družbo AGC CONSULTATIO d.o.o., Ulica Jana Husa 1a, 1000 Ljubljana.

4. Upravni odbor soglaša s predlaganim terminom sklica ter dnevnim redom 16. redne skupščine družbe, ki bo 15.6.2012 ob 10.00 uri.


To obvestilo bo objavljeno tudi na spletni strani družbe še najmanj pet let od dneva objave.

Upravni odbor

Datum: 26.04.2012
  
07.05.2012
Letno poročilo družbe Inles d.d. in Skupine Inles za poslovno leto 2011
AR-62/12

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. Ljubljana in veljavne zakonodaje družba INLES d.d. Ribnica objavlja naslednje sporočilo:

Letno poročilo in konsolidirano letno poročilo Skupine Inles za poslovno leto 2011 bo objavljeno in dostopno na uradni spletni strani družbe (www.inles.si) še najmanj pet let od dneva objave.

Upravni odbor je potrdil letno poročilo družbe Inles d.d. in SKUPINE za leto 2011 dne 26.4.2012.

Sestavni del letnega poročila je tudi Izjava o spoštovanju Kodeksa upravljanja javnih delniških družb, ki jo objavljamo v sklopu Letnega poročila družbe Inles d.d.

Upravni odbor

Datum: 26.04.2012


- Letno poročilo družbe Inles d.d.

- Letno poročilo skupine Inles d.d.
  
17.04.2012
Objava informacije
Družba Inles d.d. Kolodvorska 22, 1310 Ribnica, skladno s Pravili Ljubljanske borze in pozitivno zakonodajo obvešča javnost, da je dne 13.4.2012 za dobo 20 let z dvema pravnima osebama zasebnega prava sklenila pogodbo o ustanovitvi stvarne služnosti za postavitev in instalacijo sončnega energetskega sistema-fotonapetostnega generatorja.

Na podlagi omenjene pogodbe, bo na strehah poslovnih objektov družbe Inles d.d., postavljena t.i. sončna elektrarna.

To obvestilo bo objavljeno na spletni strani družbe za dobo petih let.Upravni odbor
Datum: 17.04.2012
  
30.03.2012
Seja upravnega odbora
I-INI-352/12

Upravni odbor družbe se je sestal dne 29.03.2012 na svoji 15. redni seji in sprejel naslednje sklepe:
1. Potrdi se zapisnik 14. redne seje
2. Potrdi se Poslovni načrt INLES d.d. za leto 2012
3. Upravni odbor se je seznanil z 

mi rezultati poslovanja INLES d.d. za leto 2011 in jih potrjuje
4. V računovodskih izkazih za leto 2011 je čisti dobiček poslovnega leta zkazan v višini 225.041,65 EUR.
Del čistega dobička v višini 112.520,82 se uporabi za oblikovanje drugih rezerv iz dobička, razlika v znesku 112.520,83 EUR ostane neuporabljen del čistega dobička poslovnega leta, o katerem bo odločala skupščina družbe.

To obvestilo bo objavljeno na spletni strani družbe še najmanj pet let od dneva objave.

Datum: 30.03.2012

upravni odbor

 
1.nerevidirani izkazi in pojasnila 2011
  
30.03.2012
NEREVIDIRANI NEKONSOLIDIRANI RAČUNOVODSKI IZKAZI ZA LETO 2011
Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. Ljubljana in veljavne zakonodaje, družba Inles d.d. Ribnica, objavlja nerevidirane nekonsolidirane računovodske izkaze za leto 2011.
Nerevidirani in nekonsolidirani računovodski izkazi za leto 2011 bodo objavljeni na spletni strani družbe še najmanj pet let od dneva objave.

upravni odbor

Datum: 30.03.2012

Pripeti dokumenti: nerevidirani izkazi in pojasnila 2011
  
21.11.2011
Vmesno poročilo poslovodstva
I-IMS-74/11

Na podlagi 114. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI,U.l. RS, št. 67/2007 s spremembami) upravni odbor družbe Inles d.d., Ribnica objavlja Vmesno poročilo poslovodstva o poslovanju družbe za obdobje od I - IX. 2011.
Informacije se objavljajo skladno s 386. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov in bodo objavljene na spletni strani družbe od 18.11.2011 dalje ter bodo dostopne na javnih spletni straneh družbe še najmanj pet let.

upravni odbor

Datum: 18.11.2011
 
1.Vmesno poročilo poslovodstva
  
31.08.2011
Polletno poročilo 2011
SAR-67/11

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in 112. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov, družba Inles d.d., Kolodvorska 22, Ribnica, v priponki objavlja Polletno poročilo o poslovanju družbe Inles d.d.in skupine Inles, za obdobje januar -junij 2011.

Polletno poročilo bo objavljeno tudi na spletni strani družbe za dobo petih let, od datuma objave.

Upravni odbor

Datum: 31.08.2011
 
1.Polletno poročilo 2011
  
20.06.2011
Obvestilo o sprejetih sklepih skupščine
GM-180/11

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje upravni odbor družbe objavlja sklepe 15. redne seje skupščine delničarjev družbe Inles d.d., Kolodvorska 22, Ribnica, ki je bila v petek, 17.6.2011 ob 10.00 uri v sejni sobi družbe Inles d.d.

Sprejeti sklepi skupščine

Sprejeti sklepi skupščine se nahajajo v priponki.

Napovedane izpodbojne tožbe.

Izpodbojne tožbe niso bile napovedane.

Sporočilo bo objavljeno na uradni spletni strani družbe še najman pet let, od dneva objave.

Upravni odbor

Datum: 20.06.2011

- Sprejeti sklepi 15. seje skupščine Inles d.d.
  
18.05.2011
Vmesno poročilo poslovodstva
IMS-28/11

Na podlagi 114. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI,U.l. RS, št. 67/2007 s spremembami) upravni odbor družbe Inles d.d., Ribnica objavlja Vmesno poročilo poslovodstva o poslovanju družbe za obdobje od 1.1.2011 do 31.3.2011.
Informacije se objavljajo skladno s 386. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov in bodo objavljene na spletni strani družbe od 18.11.2011 dalje ter bodo dostopne na spletni strani družbe še najmanj pet let.

Upravi odbor

Datum: 18.05.2011

Pripeti dokumenti:

- Vmesno poročilo poslovodstva  
13.05.2011
Objava sklica skupščine delničarjev
GM-78/11

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje upravni odbor družbe sklicuje 15. redno sejo skupščine delničarjev družbe,

ki bo v petek dne 17.6.2011 ob 10.00 uri v sejni sobi družbe v Ribnici, Kolodvorska 22.

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, Letnim poročilom in Poročilom upravnega odbora je delničarjem na vpogled na sedežu družbe Inles d.d., Kolodvorska 22, Ribnica, v tajništvu, vsak delovni dan od 9. do 12. ure, od dneva objave sklica do vključno dneva zasedanja skupščine.

Delničarjem je gradivo ter vzorec prijave udeležbe ter pooblastila dostopno na sedežu družbe Inles.d.d, Kolodvorska 22, Ribnica, v tajništvu, na spletnih straneh družbe www.inles.si, pa tudi v elektronskem sistemu obveščanja Ljubljanske borze, d.d., SEOnet. Podatki iz tretjega odstavka 296. člena ZGD-1 so delničarjem na voljo na spletni strani družbe.

Dnevni red skupščine s predlogi sklepov je v priloženem besedilu.

Na dan sklica skupščine ima družba 712.410 navadnih kosovnih imenskih delnic. Skladno z zakonom daje vsaka navadna delnica njenemu imetniku en glas. Na dan sklica skupščine ima družba 71.241 lastnih delnic, ki nimajo glasovalne pravice.

Izčrpne informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298. člena, prvega odstavka 300. čl., 301. in 305. člena ZGD-1C so dostopne na spletni strani družbe.

Sklic skupščine delničarjev družbe je objavljen tudi v Uradnem listu RS, štev. 35/2011 in na spletni strani družbe www.inles.si od datuma objave tega obvestila dalje, do zakonsko predpisanega roka petih let.

Predsednik upravnega odbora
mag. Andrej Mate

Pripeti dokumenti:

- Dnevni red redne 15. seje

  
22.04.2011
Letno poročilo družbe Inles d.d. za leto 2010

Pripeti dokumenti:

- Letno poročilo družbe Inles d.d. za leto 2010


  
22.04.2011
Letno poročilo skupine INLES za leto 2010

Pripeti dokumenti:

- Letno poročilo skupine Inles za leto 2010

  
15.04.2011
Letni dokument 2011
I-AIU-12/11

Družba Inles d.d., Kolodvorska ulica 22, Ribnica, je za kraj svojih objav izbrala SEOnet, kjer so zbrane vse pretekle objave. Na podlagi določb Zakona o trgu finančnih instrumentov in Pravil Ljubljanske borze, objavlja družba Letni dokument 2011, kjer so zbrane vse informacije, ki so bile skladno z veljavnimi predpisi s področja vrednostnih papirjev objavljene v zadnjih 12 mesecih. Vse objave so dosegljive na spletni strani SEOnet, www.seonet.ljse.si.

Družba v zadnjih 12 mesecih ni javno razkrivala informacij v drugih članicah Evropske unije ter v državah, ki niso države članice.

To obvestilo bo po njegovi objavi najmanj 5 let objavljeno na spletni strani družbe Inles d.d. ( www.inles.si).

upravni odbor
Datum: 14.04.2011


Pripeti dokumenti:

- Letni dokument 2011


  
31.03.2011
NEREVIDIRANI NEKONSOLIDIRANI RAČUNOVODSKI IZKAZI ZA LETO 2010
INI-377/11

INLES, d.d., Ribnica

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. Ljubljana in veljavne zakonodaje, družba Inles d.d. Ribnica, objavlja nerevidirane nekonsolidirane računovodske izkaze za leto 2010.

Nerevidirani in nekonsolidirani računovodski izkazi za leto 2010 bodo objavljeni na spletni strani družbe še najmnaj pet let od dneva objave.

Upravni odbor
Datum: 31.03.2011

Pripeti dokumenti:

- nerevidirani izkazi in pojasnila 2010

  
23.03.2011
12. redna seja upravnega odbora
INLES, d.d., Ribnica

Upravni odbor družbe se je sestal dne 22.03.2011 na svoji 12.redni seji in sprejel naslednje sklepe:
1. Potrdi se zapisnik 11.redne seje UO.
2. Potrdi se Poslovni načrt Inles.d.d. za leto 2011
3. Upravni odbor se je seznanil z nerevidiranimi rezultati poslovanja Inles d.d. za leto 2010 in jih potrjuje
4. V računovodskih izkazih za leto 2010 je čisti dobiček poslovnega leta izkazan v višini 578.591,41 EUR.
Del čistega dobička v višini 14.464,78 EUR se uporabi za oblikovanje statutarnih rezerv, del čistega dobička v višini 274.830,92 EUR se uporabi za oblikovanje drugih rezerv iz dobička, razlika v znesku 289.295,71 EUR ostane neuporabljen del čistega dobička poslovnega leta o katerem bo odločala skupščina družbe.

To obvestilo bo objavljeno na spletni strani družbe še najmanj pet let od dneva objave.

upravni odbor
Datum: 23.03.2011
  
21.12.2010
11. redna seja upravnega odbora
Upravni odbor družbe INLES d.d., se je dne 20.12.2010 sestal na svoji 11. redni seji in sprejel naslednje sklepe:

1.Potrdi se zapisnik 10. redne seje upravnega odbora.

2.Upravni odbor se je seznanil s Smernicami poslovanja INLES d.d. za leto 2011 in jih potrdil kot ustrezno osnovo za izdelavo Poslovnega načrta INLES d.d. za leto 2011.

3.Upravni odbor je seznanjen s tekočim poslovanjem družbe v obdobju januar-november 2010 in ga označil za uspešnega.

4.Upravni odbor soglaša z odobritvijo posojila Fenster Macku in Lescu pod pogoji, navedenimi v gradivu za 11. sejo UO.

To obvestilo bo objavljeno na spletni starni družbe še najmanj pet let od dneva objave.

Upravni odbor
Datum: 21.12.2010
  
31.08.2010
Polletno poročilo 2010
SAR-85/10

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in 112. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov, družba Inles d.d., Kolodvorska 22, Ribnica, v priponki objavlja Polletno poročilo o poslovanju družbe Inles d.d.in skupine Inles, za obdbje januar -junij 2010.

Polletno poročilo bo objavljeno tudi na spletni strani družbe za dobo petih let, od datuma objave.

Upravni odbor

Datum: 31.08.2010
 
1.Polletno poročilo 2010
  
30.08.2010
14. skupščina delničarjev družbe Inles d.d
 
1.Obvestilo o sprejetih sklepih 14. skupščine delničarjev družbe Inles d.d., ki je bila dne 27.8.2010
  
26.07.2010
Objava sklica skupščine delničarjev
GM-250/10

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje upravni odbor družbe sklicuje 14. redno sejo skupščine delničarjev družbe,

ki bo v petek dne 27.8.2010 ob 10.00 uri v sejni sobi družbe v Ribnici, Kolodvorska 22.

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, Letnim poročilom, Poročilom upravnega odbora in predlogom sprememb in dopolnitev statuta družbe je delničarjem na vpogled na sedežu družbe Inles d.d., Kolodvorska 22, Ribnica, v tajništvu, vsak delovni dan od 9. do 12. ure, od dneva objave sklica do vključno dneva zasedanja skupščine.

Delničarjem je gradivo ter vzorec prijave udeležbe ter pooblastila dostopno na sedežu družbe Inles.d.d, Kolodvorska 22, Ribnica, v tajništvu, na spletnih straneh družbe www.inles.si, pa tudi v elektronskem sistemu obveščanja Ljubljanske borze, d.d., SEOnet. Podatki iz tretjega odstavka 296. člena ZGD-1 so delničarjem na voljo na spletni strani družbe.

Dnevni red skupščine s predlogi sklepov ter obrazložitev k spremembi statuta je v priloženem besedilu.

Na dan sklica skupščine ima družba 712.410 navadnih kosovnih imenskih delnic. Skladno z zakonom daje vsaka navadna delnica njenemu imetniku en glas. Na dan sklica skupščine ima družba 71.241 lastnih delnic, ki nimajo glasovalne pravice.

Izčrpne informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298. člena, prvega odstavka 300. čl., 301. in 305. člena ZGD-1C so dostopne na spletni strani družbe.

Sklic skupščine delničarjev družbe bo objavljen tudi na spletni strani družbe www.inles.si od datuma objave tega obvestila dalje, do zakonsko predpisanega roka petih let.

Predsednik upravnega odbora
mag. Andrej Mate
Datum: 26.07.2010
 
1.Dnevni red 14.seje
2.Spremembe statuta z obrazložitvijo
  
22.07.2010
10. redna seja upravnega odbora družbe Inles d.d.
INI-937/10

Upravni odbor družbe INLES, d.d., se je dne 21.7.2010 sestal na svoji 10. redni seji in sprejel naslednje sklepe:

1.Potrdi se zapisnik 9. redne seje upravnega odbora.

2.Upravni odbor je seznanjen s tekočim poslovanjem družbe v obdobju januar-junij 2010.

3.Skupščini družbe se posreduje v sprejem naslednji sklep:

V skladu z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah ( ZGD-1) skupščina podeljuje upravnemu odboru in izvršnim direktorjem razrešnico za poslovno leto 2009.

3. Upravni odbor se je seznanil z informacijo o kapitalski ustreznosti, zadolženosti in plačilni sposobnosti v INLES d.d. na dan 31.12.2009.

4. Skupščini INLES d.d. se predlaga, da se za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2010 izbere pooblaščeno revizijsko družbo VALUTA d.o.o., Slovenska ulica 39, 2000 Maribor.

5.Upravni odbor predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:
Skupščina sprejme predlagane spremembe Statuta družbe zaradi uskladitve z določbami Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1C, Uradni list RS št. 42/2009) o sklicu skupščine in obveščanju delničarjev ter o prijavi in pogojih za udeležbo na skupščini, kot izhaja iz besedila, ki je sestavni del gradiva skupščine.

6. Upravni odbor soglaša s predlaganim terminom sklica ter dnevnim redom 14. redne skupščine družbe, ki bo 27.8.2010 ob 10.00 uri.

To obvestilo bo objavljeno na spletni strani družbe še najmanj pet let od dneva objave.

Upravni odbor

Datum: 22.07.2010
  
14.05.2010
Vmesno poročilo poslovodstva
I-QR-20/10

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. družba Inles d.d., Ribnica objavlja podatke o poslovanju v letu 2010

Na podlagi 114. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI,U.l. RS, št. 67/2007) upravni odbor družbe Inles d.d., Ribnica objavlja Vmesno poročilo poslovodstva o poslovanju družbe za obdobje od 01.01.2010 do 31.03.2010. Informacije se objavljajo skladno s 386. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov in bodo objavljene na spletni strani družbe od 14.05.2010 dalje ter bodo dostopne na javnih spletni straneh družbe še najmanj pet let.

upravni odbor

Datum: 14.05.2010
 
1.Vmesno poročilo poslovodstva
  
30.04.2010
9. redna seja upravnega odbora
Upravni odbor družbe Inles d.d., Ribnica se je dne 30.04.2010 sestal na svoji 9. redni seji in sprejel naslednje sklepe:

1. Potrdi se zapisnik 8. redne seje upravnega odbora
2. Upravni odbor potrjuje Letno poročilo Inles d.d. za leto 2009 in Skupine Inles za leto 2009 in s tem ugotavlja, da je poročilo sprejeto
3. Upravni odbor se je seznanil z informacijo o tekočem poslovanju družbe Inles d.d. v letu 2010

upravni odbor
Datum: 30.04.2010
  
30.04.2010
Letno poročilo družbe Inles d.d. in skupine Inles za leto 2009
Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba INLES d.d., Ribnica objavlja naslednje sporočilo:

Letno poročilo družbe Inles d.d. in konsolidirano letno poročilo Skupine Inles za poslovno leto 2009 bo objavljeno in dostopno na uradni spletni strani družbe (www.inles.si) še najmanj pet let od dneva objave.

Upravni odbor je potrdil Letno poročilo Inles d.d. za leto 2009 dne 30.04.2010.
Sestavni del letnega poročila je tudi Izjava o spoštovanju Kodeksa upravljanja javnih delniških družb, ki jo objavljamo v sklopu Letnega poročila družbe Inles d.d..

upravni odbor
Datum: 30.04.2010
 
1.Letno poročilo družbe Inles d.d. za leto 2009
2.Letno poročilo skupine Inles za leto 2009
  
01.04.2010
Letni dokument
I-PR-12/10

INLES, d.d., Ribnica

Družba Inles d.d., Kolodvorska ulica 22, Ribnica, je za kraj svojih objav izbrala SEOnet, kjer so zbrane vse pretekle objave. Na podlagi določb Zakona o trgu finančnih instrumentov in Pravil Ljubljanske borze, objavlja družba Letni dokument 2010, kjer so zbrane vse informacije, ki so bile skladno z veljavnimi predpisi s področja vrednostnih papirjev objavljene v zadnjih 12 mesecih. Vse objave so dosegljive na spletni strani SEOnet, www.seonet.ljse.si.

Družba v zadnjih 12 mesecih ni javno razkrivala informacij v drugih članicah Evropske unije ter v državah, ki niso države članice.

To obvestilo bo po njegovi objavi najmanj 5 let objavljeno na spletni strani družbe Inles d.d. ( www.inles.si).

upravni odbor

Datum: 01.04.2010
 
1.Letni dokument
  
31.03.2010
Objava nerevidiranih nekonsolidiranih računovodskih izkazov za leto 2009
Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba INLES d.d., Ribnica objavlja nerevidirane nekonsolidirane računovodske izkaze za leto 2009


Nerevidirani in nekonsolidirani računovodski izkazi za leto 2009 s pojasnili bodo objavljeni na uradni spletni strani družbe še najmanj pet let od dneva objave

Upravni odbor

Datum: 31.03.2010
 
1.Nerevidirani izkazi
2.Pojasnila
  
23.03.2010
8. redna seja upravnega odbora INLES d.d.
I-INI-326/10

Upravni odbor družbe Inles d.d. se je sestal dne 22.03.2010 na svoji 8. redni seji in sprejel naslednje sklepe:

1. Potrdi se zapisnik 7. redne seje upravnega odbora

2. Potrdi se Poslovni načrt družbe Inles d.d. za leto 2010

3. Upravni odbor je seznanjen z nerevidiranimi rezultati družbe Inles d.d. za leto 2009

4. V računovodskih izkazih za leto 2009 je čisti dobiček poslovnega leta izkazan v višini 279.566,24 EUR. Del čistega dobička v višini 6.989,16 EUR se uporabi za oblikovanje statutarnih rezerv, del čistega dobička v višini 132.793,96 EUR se uporabi za oblikovanje drugih rezerv iz dobička, razlika v znesku 139.783,12 EUR ostane neuporabljen del čistega dobička poslovnega leta o katerem bo odločala skupščina družbe.

5 .Za člane revizijske komisije upravnega odbora se z dnem 22.03.2010 imenujejo:
- g. Boštjan Šink, predsednik
- g. Dušan Urh,član
- ga. Mojca Mavrin, član

To obvestilo bo objavljeno na spletni strani družbe še najmanj pet let od dneva objave.

upravni odbor

Datum: 23.03.2010
  
03.02.2010
Obvestilo o pomembnih deležih - I-NIH-9/10
Družba Inles d.d.., Kolodvorska 22, Ribnica, obvešča, da je dne 02.02.2010 od GBD Skupina, finančna družba d.d., Koroška cesta 19, Kranj prejela obvestilo o spremembi pomembnih deležev, ki je v prilogi.

To obvestilo bo objavljeno na spletni strani družbe še pet let od dneva objave.

upravni odbor

Datum: 03.02.2010
 
1.obvestilo o spremembi
2.obvestilo o pomembnem deležu
  
21.12.2009
7. reda seja UPRAVNEGA ODBORA INLES d.d.
I-INI-2340/09

INLES, d.d., Ribnica

Seja upravnega odbora

Upravni odbor dužbe INLES d.d. se je sestal dne 18.12.2009 na svoji 7. redni seji in sprejel naslednje sklepe:

1. Potrdi se zapisnik 6. redne seje upravnega odbora
2. Upravni odbor se je seznanil s Smernicami poslovanja Inles d.d. za leto 2010
3.Upravni odbor se je seznanil z rezultati poslovanja družbe Inles d.d. za bdobje od 01.01.2009 do 30.11.2009

To obvestilo bo objavljeno na spletni strani družbe še najmanj pet let od dneva objave

upravni odbor
Datum: 21.12.2009
  
08.12.2009
Obvestilo o pomembnih deležih
I-NIH-114/09

Danes dne 08.12.2009 je predsednik upravnega odbora družbe Inles d.d. Andrej Mate prodal 6000 delnic z oznakoIHPG v skupni vrednosti 15.000,00 EUR. Po sklenitvi navedenega posla ima Andrej Mate v lasti še 64.566 delnic z oznako IHPG, kar predstavlja 9,06 % celotnega kapitala.
Prav tako je danes dne 08.12.2009 namestnik predsednika upravnega odbora družbe Inles d.d. Dušan Urh prodal 3500 delnic z oznako IHPG v skupni vrednosti 8.750,00 EUR. Po sklenitvi navedenega posla ima Dušan Urh v lasti še 8734 delnic z oznako IHPG, kar predstavlja 1,22 % celotnega kapitala.

To sporočilo bo od 08.12.2009 dalje objavljeno najmanj za obdobje 5 let na spletnih straneh družbe Inles d.d..
upravni odbor

Datum: 08.12.2009
  
03.12.2009
Obvestilo o pomembnih deležih
Družba Inles d.d., Kolodvorska 22, Ribnica, obvešča, da je dne 01.12.2009 od GBD Skupina, finančna družba, d.d., Koroška cesta 19, Kranj in od družbe LHB Finance d.o.o., Šmartinska cesta 132, Ljubljana, prejela obvestilo o spremembi pomembnih deležev, ki sta v prilogi

To obvestilo bo objavljeno na spletni strani družbe še pet let od dneva objave
uprava

Datum: 03.12.2009

Pripeti dokumenti: obvestilo o pomembnem deležu, obvestilo o spremembi

I-NIH-113/09
 
1.Obvestilo o pomembnih deležih - objava
2.Obvestilo o pomembnem deležu
3.obvestilo o spremembi deleža